Международен ден на биологичното разнообразие

International Biodiversity Day /Организатор - РИОСВ Бургас

Обявен е от ООН през 1992 г., когато се приема Конвенцията за биологичното разнообразие. Съгласно Закона за защитените територии, охраната, управлението и контрола във всички резервати на територията на Природен парк Странджа се осъществяват от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, под контрола на МОСВ.
Резерват “Силкосия” 396 ха.
Първият резерват в България, обявен през 1933 год. Намира се на 2 км северно от село Кости и на 1 км източно от с. Българи. В него са установени 260 вида висши растения. Съхранява най-типичните и реликтни гори от бук и дъб с подлес от вечнозелени храсти - странджанска зеленика, лавровишня, джел, странджанско бясно дърво. Средната възраст на дърветата е 120-130 години, а в отделни случаи и над 200 години. По южните му склонове на по-бедни почви се срещат и изредени гори с пирен.
Изключително разнообразна е орнитофауната. Типични за резервата са сойката, авлигата, южният славей, малкото черноглаво и голямото белогушо коприварче, различни видове кълвачи и грабливи птици. Посещенията в него с туристическа цел са разрешени само по маркираната туристическа пътека с придружител, инспектора-охранител на резервата.

It was proclaimed by the UN in 1992 when the Convention on Biological Diversity was adopted.
According to the Law on Protected Areas, the security, management and control of all the reserves on the territory of Strandja Nature Park are to be carried out by the Regional Inspectorate of Environment and Water in Burgas, under the supervision of the Bulgarian Ministry of Environment and Water.
Silkosia Reserve ,396 ha
The first reserve in Bulgaria, established in 1933. It is situated 2 kilometers north of Kosti village and 1 kilometer east of Bulgari village. Around 260 species of land plants have been found in the reserve. It conserves the most typical and relict beech and oak forests with undergrowth of evergreen shrubs , Rhododendron ponticum, laurel, Ilex, Daphne pontica. The average age of the trees is 120 - 130 years, and in some case , over 200 years. Pruned heather forests can be seen on the poorer soils of its southern slopes.
The ornithofauna is extremely diverse. The following bird species are typical for the reserve – jay, oriole, common nightingale, Sardinian warbler, common whitethroat, different species of woodpecker and rapacious birds.
Tourist visits are only permitted along the marked trail and only with escort the inspector guard of the reserve.

Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-05-10

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи