Международен ден на птиците

It is celebrated since 1906 under the Convention for the Protection of Wild Birds /Организатор -

В границите на Природен парк Странджа са установени 269 вида птици, което представлява две трети от цялата българска орнитофауна. В Парка гнезди световно застрашеният ливаден дърдавец, а за южния белогръб кълвач вековните гори на Странджа са най-важната защитена територия в света. От световна величина са популациите на полубеловратата мухоловка, големия маслинов присмехулник и жалобния синигер, а от европейска - на египетския лешояд, черния и бял щъркел, бухала и четирите вида орли.

Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа -Via Pontica, който събира ятата на Северна и Източна Европа и Сибир. Над Природния парк фронтът на прелета се стеснява и във върховите дни могат да бъдат наблюдавани огромни ята бели щъркели -до 40 хиляди за ден, и десетки стотици пеликани, осояди, мишелови и кресливи орли. Значението на Парка се допълва и от заливите и устията по Черноморското крайбрежие, използвани от водоплаващите не само за почивка, но и за презимуване.
В границите на Природен парк Странджа се размножават 66 вида бозайници. Мечката е изчезнала в края на ХVІІІ в., а присъствието на риса след средата на ХХ век не е достоверно документирано.
Отделни индивиди от тюлена монах спорадично посещават подводните пещери край Силистар.
Прилепите са 25 вида, 13 от които присъстват в Световния червен списък- дългоух, дългопръст и трицветен нощник, южен и малък подковонос, широкоух прилеп и др.

269 species of birds can be found within the boundaries of the nature Park Strandja, which represent two thirds of the entire Bulgarian ornithofauna. The globally threatened corncrake (Crex crex) nests in the Park, and the old-growth forests of Strandja are the most important protected territory in the world for the white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos lilfordi). The populations of the semi-collared flycatcher (Ficedula semitorquata), the Hippolais olivetorum and the Parus lugubris are of global significance, and the populations of the Neophron percnopterus, the black and white stork, the owl and the four species of eagles are extremely important from a European perspective.
The second largest migratory route of the birds in Europe (Via Pontica) passes over Strandja – it brings together the flocks of Northern and Eastern Europe, and Siberia. The migration front narrows over the Nature Park and in peak days visitors can see enormous flocks of white storks – up to 40 000 a day, as well as tens of thousands of pelicans, perns, buzzards, and spotted eagles. The importance of the Park is further reinforced by the bays and estuaries along the coast of the Black Sea, which are used by the waterfowl species not only for rest, but also for hibernation.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-05-10

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи