Информационна среща на тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион

Information meeting on the topic Local and regional politics and initiatives for cooperation for reducing river and marine litter in the Black Sea region /Организатор - Община Малко Търново

На 28.02.2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе информационна среща по проект: „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ BSB 139, MARLENA

Тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион

Място: Читалище „Просвета-1914“
Час: 10:30

Акцент на информационната среща са премахване на замърсяванията в реките и опазване чистотата в защитените територии на ПП „Странджа“. Местни добри практики в община Малко Търново, трансгранични и транснационални инициативи за намаляване на отпадъците в басейна на Черно море ще бъдат предтставени по време на срещата. В основата на срещата ще бъдат практики и инструменти за привличане на младите хора и обществеността за участие в кампании за почистване и повишаване на ангажираността им за по-чисти води и гори в района на Странджа и Черноморски регион.


On 28th of February 2019 in the town of Malko Tarnovo will be held information meeting in the frames of the project “Marine and river litter elimination new approach”, BSB 139, MARLENA.
Topic: Local and regional politics and initiatives for cooperation for reducing river and marine litter in the Black Sea region.
Venue: Community center “Prosveta – 1914”
Time: 10:30
The focus of the information meeting is the elimination of pollution in the rivers and the protection of the cleanliness in the protected areas of Strandzha Nature park. Local good practices in the municipality of Malko Tarnovo, cross-border

and transnational initiatives to reduce waste in the Black Sea basin will be presented during the meeting. The main topic of the meeting will be practices and tools to attract young people and the public to participate in clean-up campaigns and increase their commitment to cleaner waters and forests in the region of Strandzha and Black Sea.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: projects4cbc@gmail.com
Уеб сайт: Информационна среща на тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморския регион

публикувано на: 2019-02-20

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи