Ден на Природен парк Странджа

The Day of Strandzha Nature park /Организатор - ДПП Странджа и СНЦ Зелена Странджа

Поход за рожденния ден на ПП Странджа до местност "Парория"
час на тръгване 8,30 от автогара Запад Бургас или от 10 ч. от центъра на село Калово.
Природен парк "Странджа" е най-голямата защитена територия в България и заема площ от 1161кв. км. Намира се в югоизточната част на страната, като на юг границата му съвпада с политическата граница България – Турция, а на изток достига до черноморското крайбрежие. Природният парк се намира на територията на планината Странджа, която заема територии от България и Турция.

На територията на парка има пет природни резервата, 14 защитени местности и 8 природни забележителности.

В Странджа се срещат интересни видове животни и растения, останали от минали геологични епохи – реликти. На територията на парка има 64 реликтни вида, като седем от тях се срещат единствено в Странджа от цяла Европа. Единствено тук на континента са запазени типичните гори от края на терциера (преди около 1,8 млн. години). Широколистните гори покриват около 80% от територията на парка, а средната им възраст е по-голяма от тази на дърветата в останалата част на страната. Парк "Странджа" е българската защитена територия с най-много гръбначни ж и вотни - 413 вида. От безгръбначните са установени 600 вида. Близо 70 вида риби обитават крайбрежната акватория на природния парк, а 42 са сладководните видове.

През крайбрежните зони на парк "Странджа" минава миграционният път на птиците – "Via Pontica". Милиони птици всяка година минават по този въздушен коридор, за да сменят размножителните места в Северна Европа със зимните си убежища в Африка.

Освен с разнообразието от защитени растителни и животински видове, един от символите на Странджа са нестинарските танци – стар ритуал с езически корени, при който се танцува върху жарава. В село Българи танците се провеждат всяка година в деня на Св. Константин и Елена – 21 май, в село Кости – на Илинден (20 юли), а в село Бродилово – в деня на Св. Пантелеймон (27 юли). Нестинарството е включено от ЮНЕСКО в списъка на Световното нематериално културно наследство.

В близост до село Стоилово се намира историческата местност Петрова нива, свързана с Илинденското въстание (връхна точка в националноосвободителната борба на македонските и тракийски българи срещу османската власт). Туристите могат да посетят паметника-мемориал, построен в памет на загиналите по време на въстанието, музейната експозиция и параклис-костница "Св. Петка".

В близост до гр. Малко Търново, в местността Мишкова нива, се намира важна тракийска куполна гробница. Посещението на гробницата става след предварително обаждане в Туристическия информационен център на Малко Търново, тъй като местността се намира в граничния район с Турция. От информационния център осигуряват екскурзовод.

Селата на територията на Странджа са запазили архитектурата си и предлагат настаняване в малки семейни хотели. По крайбрежието на Черно море има къмпинги, предпочитани места за палаткови лагери са долините на реките Велека и Младежка. В град Малко Търново и в село Граматиково функционират два посетителски информационни центъра, които предлагат информация за туристически маршрути, места за настаняване, осъществяват връзка с местни водачи и туристи. Източник: https://www.strandja.bg/; https://www.facebook.com/strandja; www.zelenastrandja.com.

Excursion (walking) for the birthday of Strandzha National Park to "Paroria" area
departure time 8.30 from the bus station West Bourgas or from 10 am from the center of the village of Kalovo.
Strandzha Nature Park is the largest protected area in Bulgaria and occupies an area of ​​1161 square meters. km. It is located in the southeastern part of the country, as in the south its border coincides with the political border Bulgaria - Turkey, and in the east it reaches the Black Sea coast. The nature park is located on the territory of Strandzha Mountain, which occupies territories from Bulgaria and Turkey.

There are five nature reserves, 14 protected areas and 8 natural landmarks in the park.

In Strandzha there are interesting species of animals and plants left over from past geological epochs - relics. There are 64 relict species on the territory of the park, seven of which are found only in Strandzha from all over Europe. Only here on the continent are preserved the typical forests of the late Tertiary (about 1.8 million years ago). Deciduous forests cover about 80% of the park, and their average age is greater than that of trees in the rest of the country. Strandzha Park is the Bulgarian protected area with the most vertebrates and vertebrates - 413 species. Of the invertebrates, 600 species have been identified. Nearly 70 species of fish inhabit the coastal waters of the nature park, and 42 are freshwater species.

The migration route of the birds - "Via Pontica" passes through the coastal areas of Strandzha Park. Millions of birds pass through this air corridor every year to replace their breeding grounds in northern Europe with their winter refuges in Africa.

Apart from the variety of protected plant and animal species, one of the symbols of Strandzha is the fire dances - an old ritual with pagan roots, in which people dance on embers. In the village of Bulgari the dances are held every year on the day of St. Constantine and Helena - May 21, in the village of Kosti - on Ilinden (July 20), and in the village of Brodilovo - on the day of St. Panteleimon (July 27). Firefighting is included by UNESCO in the list of World Intangible Cultural Heritage.

Near the village of Stoilovo is the historic site Petrova Niva, associated with the Ilinden Uprising (the culmination of the national liberation struggle of Macedonian and Thracian Bulgarians against Ottoman rule). Tourists can visit the memorial monument built in memory of those killed during the uprising, the museum exhibition and the chapel-ossuary "St. Petka".

Near the town of Malko Tarnovo, in the area of ​​Mishkova Niva, there is an important Thracian domed tomb. The visit to the tomb takes place after a preliminary call to the Tourist Information Center of Malko Tarnovo, as the area is located in the border area with Turkey. The information center provides a guide.

The villages on the territory of Strandzha have preserved their architecture and offer accommodation in small family hotels. There are campsites along the Black Sea coast, the preferred places for tent camps are the valleys of the Veleka and Mladezhka rivers. In the town of Malko Tarnovo and in the village of Gramatikovo there are two visitor information centers, which offer information about tourist routes, accommodation, liaise with local guides and tourists. Source: https://www.strandja.bg/; https://www.facebook.com/strandja; www.zelenastrandja.com
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:
Уеб сайт: Ден на Природен парк Странджа

публикувано на: 2022-01-19

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи