Нов екологичен проект стартира в община Малко Търново

A new environmental project has started in the municipality of Malko Tarnovo /Организатор - Община Малко Търново

Нов екологичен проект стартира в община Малко Търново
Стартира демонстрационен проект„ Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново".
Проектът е насочен към намаляване количеството на депонирани отпадъци чрез предотвратяване на образуването им и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез компостирането на зелената и биоразградима фракция.

Резултатите от изпълнението на проекта ще са:
• Подобряване на управлението на зелените и биоразградими отпадъци, образувани от населението на община Малко Търново;
• Повишаване на общественото самосъзнание за спазване на съответното най-високо ниво на йерархията за управление на битовите отпадъци;
• Поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци съгласно изискванията на ЗУО;
• Внедрена пилотна система за разделно събиране на биоразградими отпадъци за обезпечаване количествата, необходими за технологичния процес при производството на компост;
• Изградена инсталация за компостиране в затворено съоръжение на битови биоразградими и зелени отпадъци, образувани от населението в общината;
• Доставена техника и съоръжения, необходими за работата на инсталацията.

Общата стойност на проекта е 391 166 лв.

A demonstration project "Pilot collection and high-tech recycling of green and biodegradable household waste in the municipality of Malko Tarnovo" has been launched.
The project aims to reduce the amount of landfilled waste by preventing their generation and raising public awareness to comply with the hierarchy of waste management and to reduce the amount of landfilled municipal waste by composting the green and biodegradable fraction.

The results of the project will be:
• Improving the management of green and biodegradable waste generated by the population of Malko Tarnovo municipality;
• Raising public awareness to comply with the relevant highest level of the hierarchy for municipal waste management;
• Gradual reduction of the quantities of deposited biodegradable waste according to the requirements of the WMA;
• Implemented pilot system for separate collection of biodegradable waste to ensure the quantities needed for the technological process in compost production;
• Built installation for composting in a closed facility of household biodegradable and green waste generated by the population in the municipality;
• Delivered equipment and facilities necessary for the operation of the installation.

The total value of the project is BGN 391,166.
Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2021-10-20

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи