МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ

Online Study Visits Conference for stakeholders GOOD WASTE MANAGEMENT PRACTICES IN THE BLACK SEA BASIN /Организатор - Община Малко Търново

Он-лайн конференция за обучителни визити за заинтересованите страни
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ
На 9 и 10 февруари 2021 година ще се проведе международна он-лайн конференция, на която ще се представят „ Добри практики за управление на отпадъците в басейна на Черно море, които се проведоха в 5 района на страните партньори- България, Турция, Румъния, Украйна и Молдова.
MARLENA е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн. Всички 5 целеви региона са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. С последните събития по МАРЛЕНА се цели:
• повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда;
• по-добро сътрудничество на организации в Черномоски басейн и повишаване на капацитета на местните заинтересовани организации.
Освен местни и регионални власти и институции, свързани с опазване на чистотата на водите и биоразнообразието, целева аудитория на проекта са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите и сред добрите практики, които ще представят българските партньори Община Малко Търново и СНЦ „Зелена Странджа“ са тези на местни и регионални власти, бизнеса, ПП „Странджа“ и неправителствени организации.

Работен език на он-лайн конференцията ще бъде английски. Заинтересованите лица могат да присъстват и на място в гр. Малко Търново в сградата на НЧ „Просвета -1914“ от 9,30 часа. Там презентациите ще бъдат с превод на български език.


On-line conference for study visits for stakeholders:
GOOD PRACTICES FOR WASTE MANAGEMENT IN THE BLACK SEA BASIN

An international online conference will be held on the 9th and 10th of February, 2021. On it will be presented “Good practices for waste management in the Black Sea basin”, which were held in 5 regions of the partner countries - Bulgaria, Turkey, Romania, Ukraine and Moldova.
MARLENA aims to join forces against pollution along the Black Sea coast and rivers, protected areas and nature reserves near the Black Sea basin. All 5 target regions are in the Black Sea basin and have rich biodiversity and tourist potential. The latest events in MARLENA aim to:
• raising public awareness and education about marine and river waste issues, the value of biodiversity in them and environmental protection;
• better cooperation of organizations in the Black Sea basin and increase of the capacity of local interested organizations.

In addition to local and regional authorities and institutions related to water conservation and biodiversity, the target audience of the project are young people, tourists, business, local communities and authorities, educational organizations. Particular attention is paid to the development of responsible civil and environmental behavior among young people. Among the good practices that will be presented by the Bulgarian partners Municipality Malko Tarnovo and NGO "Green Strandzha" are those of local and regional authorities, business, Strandzha and NGOs .
The working language of the online conference will be English. The interested parties may be present on site in the town of Malko Tarnovo in the premises of Community Center "Prosveta -1914" from 9.30 am. There the presentations will be translated into Bulgarian.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: projects4cbc@gmail.com
Уеб сайт: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ

публикувано на: 2021-02-05

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи