Обучителни визити за заинтересованите страни ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

GOOD PRACTICES FOR WASTE MANAGEMENT AND WASTE REDUCTION IN MUNICIPALITY OF MALKO TARNOVO /Организатор - Община Малко Търново

На 26 и 27 януари 2021 в град Малко Търново ще се проведат oбучителни визити
за заинтересованите страни : ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Откриването на визитите ще стартира с представяне на Регионална система за управление на отпадъците в община Малко Търново. Програмата включва:
Панел 1 Добри практики за управление на отпадъците в община Малко Търново
• Отпътуване и посещение на регионално депо за отпадъци, община Малко Търново
• Отпътуване и посещение на терени за рекултивация на общински депа в община Малко Търново;
• Посещение на фотоволтаичен парк край Малко Търново, изграден върху рекултивиран терен на хвостохранилище Малко Търново
• Представяне на Система за разделно събиране на отпадъци в Община Малко Търново и Кампанията на община Малко Търново „Сливи за смет“

Панел 2
Добри практики за повишаване на осведомеността и ангажираността на местното местното население
• Опазване на защитените територии в ПП Странджа. Добри практики в управлението на отпадъците в защитените територии.
• Експертите от ПП „Странджа“ в действие. Открит урок за опазване на чистотата и биоразнообразието в ПП „Странджа“
• Посещение в детска градина „Юрий Гагарин“ за открит урок с експерти от ПП „ Странджа“

Панел 3
Добри практики за сътрудничество между местните и регионални власти в процеса на управление на отпадъците, Администрацията на ПП „Странджа“
• Добри практики за поддържане чистотата в горите и инфрастуктура в ПП „Странджа“
• Осиновените маршрути в ПП „Странджа“
• Да почистим природата по време на поход.


On 26 and 27th of January 2021 in the town of Malko Tarnovo will be held Study visits for stakeholders: GOOD PRACTICES FOR WASTE MANAGEMENT AND WASTE REDUCTION IN MUNICIPALITY OF MALKO TARNOVO
The launch of the visits will start on 26th of January 2021 with promotion of the Regional waste management system in the municipality of Malko Tarnovo. The program include as follows:
Panel 1 Good practices for waste management in the municipality of Malko Tarnovo
• Departure and visit to a regional landfill, Malko Tarnovo municipality
• Departure and visit to sites for reclamation of municipal landfills in the municipality of Malko Tarnovo
• Visit to a photovoltaic park near Malko Tarnovo, built on reclaimed land at the Malko Tarnovo tailings pond
• Introduction of a system for separate waste collection in the Municipality of Malko Tarnovo
The campaign of the Municipality of Malko Tarnovo "Plums for garbage"

Panel 2 Good practices for raising the awareness and engagement of the local population
• Protection of protected areas in Strandzha National Park. Good practices in waste management in protected areas.
• The experts from Strandzha National Park in action.Open lesson for protection of purity and biodiversity in Strandzha National Park. Visit to Yuri Gagarin Kindergarten for an open lesson with experts from Strandzha National Park

Panel 3
Good practices for cooperation between local and regional authorities in the process of waste management, Administration of Strandzha National Park

• Good practices for maintaining cleanliness in forests and infrastructure in Strandzha National Park
• Adopted routes in Strandzha National Park;
• Lets clean nature during the hike.

Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон: 0876078020
e-mail: marlenablacksea@gmail.com
Уеб сайт: Обучителни визити за заинтересованите страни ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

публикувано на: 2021-01-22

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи