Пресконференция по проект , финансиран от ОП " Околна среда"

Press-conference under project financed by OP Environment /Организатор - Община Малко Търново

На 15.10.20 от 11.00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация гр.Малко Търново ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Основната цел на проектното предложение е подпомагане изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.
Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на 2 броя общински депа за неопасни отпадъци, разположени в местностите „Райков чукар“ до с. Звездец и „Вълково мъклище“ до с. Граматиково на територията на община Малко Търново.
По време на пресконференцията бяха представени и дейностите по проекта:
Дейност 1. Подготовка и изпълнение- в рамките на дейността е извършена подготовка и изготвяне на експертни анализи, и проучвания, обосновки, и анализ на данни, необходими за реализиране на проектното предложение. Дейността включва и подготовка на план за мониторинг, актуализация на работни проекти, осъществяване на авторски и строителен надзор, изготвяне на оценката на съответствието на работните проекти.
Дейност 2. Техническа рекултивация на общинските депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище. Предвижда се и почистването на установените замърсени терени в района на всяко от депата.
Дейност 3: Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.

Общата стойност на проекта е 1 530 096.50 лв., разпределени както следва:
- Европейски фонд за регионално развитие – 1 300 582.02 лв.
- Национално съфинансиране – 229 514.48 лв.

Проектът стартира на 04.06.2020 год. с подписване на договора за финансиране.
Срокът на изпълнение е 23 месеца, считано от датата на подписване на договора като проектът трабва да бъде изпълнен до 04.05.2022 год.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

On 15.10.20 at 11.00 in the Conference Hall of the Municipal Administration of Malko Tarnovo will be held an introductory press conference on the project "Closure and recultivation of municipal landfills for non-hazardous waste in "Raykov Chukar" and "Valkovo makliste", Municipality Malko Tarnovo”, funded by the Operational Program“ Environment 2014-2020”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund of the European Union.
The main objective of the project proposal is to support the implementation of the obligations of the Republic of Bulgaria under Article 14 of Council Directive 1999/31 / EC of 26 April 1999 on the landfill of waste and on the precise control and management of landfills in such a way that to prevent or reduce potential adverse effects on the environment and risks to human health.
A specific goal is to carry out technical recultivation of 2 municipal landfills for non-hazardous waste, located in the areas "Raykov Chukar" near the village of Zvezdets and "Valkovo makliste" near the village of Gramatikovo in the municipality of Malko Tarnovo.
The project activities were also presented during the press conference:
Activity 1. Preparation and implementation - within the activity is prepared and implemented expert analyzes, and studies, justifications and analysis of data necessary for the implementation of the project proposal. The activity also includes preparation of a monitoring plan, updating of working projects, and implementation of authors and construction supervision, preparation of the conformity assessment of the working projects.
Activity 2. Technical recultivation of the municipal landfills for non-hazardous waste in Raykov Chukar locality and Valkovo makliste locality. It is also planned to clean the established contaminated terrains in the area of each of the landfills.
Activity 3: Organization and management, information and communication measures and preparation of documentation for public procurement.

The total value of the project is BGN 1,530,096.50, distributed as follows:
- European Regional Development Fund - BGN 1,300,582.02.
- National co-financing - BGN 229,514.48.


The project started on 04.06.2020 with the signing of the financing agreement.
The term of implementation is 23 months, as of the date of signing the contract and the project must be completed by 04.05.2022.Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2020-10-09

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи