Oбучение „Управление на отпадъците и опазване чистотата на водите в национални паркове и защитени територии, добри международни практики, резултати от инвестиционни мерки

Training "Waste management and protection of water purity in national parks and protected areas, good international practices, results of investment measures" /Организатор - Община Малко Търново

На 10-11 Септември, 2020 г. от 10.00 часа в сградата на НЧ „Просвета 1914“-гр. Малко Търново ще се проведе обучение „Управление на отпадъците и опазване чистотата на водите в национални паркове и защитени територии, добри международни практики, резултати от инвестиционни мерки“.
Събитието се изпълнява в рамките на проект: „Нов подход за премахване на морски и речни отпадъци“, MARLENA реф No 139, който е насочен към обединяване на силите на различни заинтересовани страни срещу замърсяването на крайбрежни зони, реки, защитени територии и природни резервати в Черноморския басейн.
По време на обучението ще бъдат разгледани редица интересни теми, като например: Защитени територии и природни паркове в България и област Бургас; Добри регионални и международни практики за опазване на биоразнообразието и чистотата в защитени територии и природни паркове; Добри и лоши практики за опазване на чистотата и биоразнообразието в ПП „Странджа“; Добри практики в област Бургас за намаляване на замърсяванията на водите; Трансгранично сътрудничество за опазване чистотата на водите; Действащи стратегии и планове в областта на управление на отпадъците.
Освен разгледаните теми, обучението предвижда представяне на основните дейности и резултати от проект: „Нов подход за премахване на морски и речни отпадъци“, MARLENA, както и дискусия: Как да опазим чистотата в защитените територии и природен парк Странджа.
Сред поканените лектори са представители на РИОСВ Бургас, ПП Странджа, местни и регионални институции. Те не само ще участват в обучението, но и ще обменят мнения с колеги от сходни институции, които осъществяват мониторинг и дейности за опазване на чистотата на водите, биоразнообразието и управлението на отпадъците.


On September 10th -11th , 2020 from 10.00 am in the premises of Community Center “Prosveta 1914” in the town of Malko Tarnovo will be held a training "Waste management and protection of water purity in national parks and protected areas, good international practices, results of investment measures".
The event is implemented within the project: " Marine and River Litter Elimination New Approach ", MARLENA ref No: 139, which aims to join forces of different stakeholders against pollution of coastal areas, rivers, protected areas and nature reserves in the Black Sea basin.
During the training a number of interesting topics will be considered, such as: Protected areas and nature parks in Bulgaria and Burgas region; Good regional and international practices for conservation of biodiversity and cleanness in protected areas and nature parks; Good and bad practices for conservation of purity and biodiversity in Strandzha National Park; Good practices in Burgas district for reduction of water pollution; Transboundary cooperation for the protection of water purity; Existing strategies and plans in the field of waste management.
In addition to the topics covered, the training includes a presentation of the main activities and results of the project: " Marine and River Litter Elimination New Approach ", MARLENA, as well as a discussion: How to preserve cleanness in protected areas and Strandzha Nature Park.
Among the invited lecturers are representatives of RIEW Burgas, Strandzha National Park, local and regional institutions. They will not only participate in the training, but will also exchange views with colleagues from similar institutions that carry out monitoring and activities for the protection of water purity, biodiversity and waste management.

Публикувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2020-09-01

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи