Кампания за разделно събиране на отпадъци в Малко Търново

Campaign for Separate Waste Collection in Malko Tarnovo /Организатор - Община Малко Търново

От 17 до 27 август 2019 г. в гр. Малко Търново ще се проведе Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“
Откриването на кампанията ще стартира на 17 август с промоционални материали, които да насърчават местното население на събира и изхвърля боклука разделно. Камион и контейнери за разделно събиране на смет ще бъдат закупени по проект MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“. MARLENA е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн.
Много игри и изненади са подготвени за децата и жителите на Малко Търново. За любителите ма походите сред природата ще се организира поход до Изворите на река младежка. Участниците ще почистят тази атрактивна туристическа пътека.

ПРОГРАМА
17 Август Откриване на кампанията, местност Петрова Нива – Разпространение на брошури, ръководство с добри практики, наръчник за екологична отговорност, запознаване с проект MARLENA, целта и програмата на кампанията „Книга за смет“
18-19.08 в гр. Малко Търново, в с. Граматиково; в с. Звездец: Раздаване на брошури, ръководство с добри практики, наръчник за екологична отговорност, запознаване с проект MARLENA, целите и програмата на кампанията- пред сградите на читалищата

20.08- Радиопредаване по местен радиовъзел: „Възможностите за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново и ползите от разделното събиране“. Излъчване на интервю с член на екипа по проекта, представяне на целите на проекта и кампанията;

21.08.2019 г. от 9.30 Откриване на Информационна точка в центъра на град Малко Търново – информация за гражданите и гостите на град Малко Търново къде, какво и как трябва да събираме разделно; Ползи от разделно събиране на отпадъци

18.00 „Да почистим заедно“ – семейно почистване на отпадъци в градски парк М. Търново

22.08. от 9.30 до 12.00- Почистване на атрактивен туристически маршрут в с. Младежко – Изворите на река Младежка

15.30-17.30„ Да събираме разделно и творим- демонстрация и открит урок в ДГ „Юрий Гагарин“, град М. Търново

23.08. от 10-13.00 „Странджанска ръкотворница“ – децата от Малко Търново ще творят с отпадъци. Разяснителна кампания и викторина за разделното събиране.Занимателни игри.
24.08.2019 г. от 10.00-13.30 Художествена работилница „Мислим зелено и синьо“, подготовка на рисунки за изложба“ Събирай разделно и рециклирай за чисти реки, море и гори“;

25-26. 08. от 10.00-17.00 Изложба Събирай разделно и рециклирай за чисти реки, море и гори“
27.08- Финал на Кампания за разделно събиране на отпадъци „Книга за смет“ , предаване на събраните през седмицата отпадъци, награждаване на най-успешно представили се с книга


Campaign for Separate Waste Collection "Book for Garbage" will be held from 17 to 27 August 2019 in the town of Malko Tarnovo
The launch of the campaign will start on 17th of August with promotional materials to encourage locals to collect and dispose the garbage separately. A truck and containers for separate waste collection will be purchased under the project MARLENA: Marine and River Litter Elimination New Approach. MARLENA is aimed at joining forces against pollution along the Black Sea coast and rivers, protected areas and nature reserves near the Black Sea basin.
Many games and surprises have been prepared for the children and residents of Malko Turnovo. For those who love hiking in nature, a hike will be organized near the springs of river Mladejka. Participants will clean up this attractive hiking trail.

PROGRAM
17th of August Opening of the campaign, Petrova Niva area - Distribution of brochures, good practice guide, environmental responsibility guide, introduction to the MARLENA project, the purpose and program of the campaign "Book for Garbage"
18-19.08 in the town of Malko Turnovo, in the village of Gramatikovo; in the village of Zvezdets: Handing out brochures, good practice guide, environmental responsibility guide, getting acquainted with the MARLENA project, the goals and the program of the campaign - in front of the buildings of the community centers
20.08 - Radio Broadcasting on a local radio: "The opportunities for separate waste collection in the Municipality of Malko Tarnovo and the benefits of the separate collection". Broadcasting an interview with a member of the project team, presenting the goals of the project and the campaign;
21.08 at 09:30 Opening of an Information Point in the center of the town of Malko Tarnovo - information for citizens and guests of the town of Malko Turnovo where, what and how we should collect separately; Benefits of separate waste collection
10-17.00 Thematic conference in the building of the community center: Good practices in waste management and results of studies in the Black Sea countries
18.00 "Let s Clean Together" - Family Waste Cleaning in Malko Turnovo City Park
22.08. from 9.30 to 12.00- Cleaning an attractive tourist route in the village of Mladezhko - The springs of the Mladezhka river

15.30-17.30 "Let s Collect separately and create - demonstration and open lesson at Kindergarten Yuriy Gagarin, M. Turnovo

23.08. from 10-13.00 "Strandzha practical workshop" - children from Malko Turnovo will create with waste. Separate collection campaign and quiz. Entertaining games.

24.08 from 10 -13.30 Art Workshop Thinking Green and Blue, elaboration of drawings for the Collect separate and recycle for clean rivers, sea and forests exhibition;

25-26. 08. from 10.00-17.00 Exhibition Collect separate and recycle for clean rivers, sea and forests

27.08- Final of Campaign for Separate Waste Collection Book for Garbage, delivering of the waste collected during the week, rewarding of the most successful ones with booksПубликувано от: Eco_society

Данни за контакт

Tелефон: 0898579951
e-mail: futureforstrandzha@gmail.com
Уеб сайт: Кампания за разделно събиране на отпадъци в Малко Търново

публикувано на: 2019-08-16

последна промяна(last update):
календар на събитията

Документи