Община Малко Търново се намира в южната част на Бургаска област. Площта на общината е 798,5 кв. км, което я прави третата по големина община в Бургаска област. Малко Търново граничи с общините: Средец, Созопол, Приморско и Царево, а на юг - с Република Турция. Община Малко Търново попада изцяло в границите на природен парк "Странджа" и много защитени територии по НАТУРА 2000.


Географските характеристики и пространственото развитие на община Малко Търново (разположена в Странджа планина и в долините на реките Велека, Резовска и техните притоци) са предпоставка за заселване на различни цивилизации от древни времена. Културното наследство на региона е резултат от наслояването на минали цивилизации и епохи, които имат специфична памет и идентичност.


Главната река е Велека, която минава през средата на общината от запад на изток и я разделя на две половини. Тук тя получава два основни притока - на река Младежка и Айдер, както и много по-малки. Оттук минава също така река Резовска и река Китен. Реките се вливат в Черно море, позволявайки пренасянето на морски отпадъци, които не са биоразградими и сериозно увреждат живите организми и могат да застрашат биоразнообразието. Настоящият проект насочва усилията на партньорите към опазване на околната среда и намаляване на морските отпадъци.


Дейностите, включени в проекта MARLENA, са насочени към мерки за опазване на околната среда чрез въвеждането на отделна система за събиране на отпадъци. Предвидените дейности са в съответствие с основните приоритети на Националната програма за управление на отпадъците, като намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на неговото формиране и насърчаване на повторната му употреба, увеличаване на количествата рециклирани и рециклирани отпадъци, рекултивация на земя и почистване на стари отпадъци.